توضیحات کامل :

دانلود پرسشنامه پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان

(مطالعه موردی: نیروی انتظامی)
 
 
 
 
 
مقدمه
هدف این تحقیق، طراحی الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد یگان های نیروی انتظامی است. 
 
هدف دیگر این پژوهش پرکردن کاستی موجود در تحقیقات و ادبیات علمی ارزیابی عملکرد ناجا و شناسایی فرآیندهای ارزیابی عملکرد راهبردی در هدایت نیروی انتظامی می باشد. 
 
در نتیجه می تواند برای این نیرو راهنمای عمل مناسبی باشد. این پژوهش بر آن است تا الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد یگان های نیروی انتظامی را ارائه ارزیابی نماید. 
 
 
 
***لیست 4 پرسشنامه:
 
پیوست الف:مصاحبه با فرماندهان و مدیران راهبردی ناجا واساتید هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا
 
 
پیوست ب: نمونه پرسشنامه بررسی اعضا
1) شبكه مفاهیم در الگوی ورودی ارزیابی عملکرد یگان های ناجا:
2) شبكه مفاهیم در الگوی خروجی ارزیابی عملکرد یگان ها در ناجا:
 
 
پیوست ج:پرسشنامه الگوسازی ساختاری تفسیری (الگوی ورودی ها)
 
 
 
پیوست د:پرسشنامه الگوسازی ساختاری تفسیری (الگوی خروجی)
 
 
 
 

4-3-  ابزار پژوهش و روش جمع آوری داده ها:

مصاحبه: هیئت رئیسه ومعاونین ناجا، روسای پلیس های تخصصی ناجا واساتید عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین. پرسشنامه: جهت تائید مصاحبه وتعیین اولویت ابعاد ومولفه های موثر در ارزیابی عملکرد . وبررسی اسناد: اسناد بالادستی ناجا: سندچشم انداز، برنامه های راهبردی، اهداف، سیاست ها و راهبرد های ناجا.

 

1-4- 3- روایی و پایایی (داوری در مورد کیفیت پژوهش):

گوبا و لینکلن چهار معیار پیشنهاد می‌کنند که فرضیه های مطرح در پژوهش کیفی را بهتر منعکس می کنند: اعتبار[1]، قابلیت تأئید[2]، قابلیت اطمینان[3]، و قابلیت انتقال[4]. جدول زیر، پژوهش را در پرتو این چهار معیار برای داوری در مورد کیفیت پژوهش کیفی بررسی می‌کند (وولام[5]، 2010: 64).

1-1-4-3- اعتبار:  اعتبار به اطمینانی که فرد می تواند به حقیقت یافته ها داشته باشد، اشاره می کند.  اعتبار از طریق سه سویه سازی، و مشاركت طولانی مدت به دست می آید. (وولام[6]،2010: 67).

جهت افزایش اعتبار پژوهش حاضر از ابزارهای سه سویه سازی و مشاركت طولانی مدت استفاده شد. سه‌سویه‌سازی با استفاده از مرور ادبیات پژوهش و بررسی اسناد ومدارك در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مطالعات انجام شده در باره ارزیابی عملکرد پلیس، به همراه مشاهده در ناجا و انجام مصاحبه با فرماندهان و مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی، صورت پذیرفت. مشاركت 26 ساله محقق، نیز به تقویت اعتبار نتایج حاصل از پژوهش كمك می كند..

 

 

جدول 1-3) معیارهای داوری در مورد کیفیت پژوهش (وولام[8]، 2010: 65)

معیارها

ابزارهای تقویت کیفیت

مراحل پژوهش که ابزارها در آن استفاده می شوند

اعتبار

سه سویه سازی

مشاركت طولانی مدت

تحلیل موارد مخالف

جمع آوری داده ها

قابلیت تأیید

بررسی اعضا

بازنگری دقیق

بررسی موارد مطالعه

قابلیت اطمینان

کدگذاری مطالعات

بررسی داده ها

مصاحبه های شرکت کنندگان

قابلیت انتقال

توصیف دقیق

بیان فرضیه ها

بررسی موارد مطالعه

 

 

5-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها:

به کمک روش تحلیل محتوا، برداشت های محقق از محتوا تحلیل می گردد. درحین تجزیه و تحلیل داده ها، داده ها طبقه بندی می شوند.

پس از مصاحبه، کدها جمع آوری و مقایسه می شوند تا مفاهیم کلی تری استخراج گردد. کدبندی که انجام شد ابعاد ارزیابی عملکرد استخراج می شود. سپس مولفه ها مشخص می گردند. و در نهایت الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد ارائه خواهد شد..

 

 

جدول 2-3) فرایند گام به گام تحلیل محتوا و تحلیل شبکه مفاهیم (براون و كلارك، 2006: 95)

مرحله

گام

اقدام

تجزیه متن

1. آشنا شدن با متن مورد بررسی

پیاده سازی داده ها (در صورت لزوم)

مطالعه و مطالعه مجدد داده ها

نوشتن ایده های اولیه

2. ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری

پیشنهاد چارچوب کدگذاری

تفکیک متن به بخش های کوچکتر

کدگذاری ویژگی های جالب داده ها

3. جستجو و شناسایی مفاهیم

تطبیق دادن کدها با مفاهیم بالقوه

استخراج مفاهیم از بخش های کدگذاری شده متن

پالایش و بازبینی مفاهیم

4. ترسیم شبکه مفاهیم

بررسی و کنترل همخوانی مفاهیم با کدهای استخراج شده

مرتب نمودن مفاهیم

انتخاب مفاهیم اصلی، سازمان دهنده و فراگیر

ترسیم نقشه (های) مفاهیم

اصلاح و تایید شبکه (ها)

تشریح متن

5. تحلیل شبکه مفاهیم

تعریف و نام گذاری مفاهیم

توصیف و توضیح شبکه مفاهیم

ترکیب متن

 

 

 

6. تدوین گزارش

تلخیص شبکه مفاهیم و بیان مختصر و صریح مفاهیم

استخراج نمونه های جالب و مورد توجه از داده ها

مرتبط نمودن نتایج تحلیل با سؤال های تحقیق و مبانی نظری

نوشتن گزارش علمی و تخصصی از تحلیل ها

 

 

1-3-5-3- گام های الگوسازی ساختاری تفسیری:

  1. گام اول:

پس از مصاحبه با فرماندهان و مدیران ناجا و اساتید دانشگاه علوم انتظامی، (با تلفیق دو روش: تحلیل محتوی مصاحبه ها ومتاسنتز نظریه ها و ادبیات پیشین)ابعاد.الگو شامل(5 بعد ورودی و3 بعد خروجی) موثر بر ارزیابی عملکرد یگان های ناجا شناسایی گردید.

  1.  گام دوم:

پس از آن با ارائه پرسشنامه ای (پیوست ج)ابعاد، توسط خبرگان مصاحبه شده مقایسه شدند. که باتوجه به راهنمای پرسشنامه، و با استفاده از چهارحالت A، V، X و O رابطه مفهومی بین ابعاد تعیین گردیده است. (جدول 7-4)

V: یعنی i بر j تاثیر می گذارد.

A: یعنی i از j تاثیر می پذیرد.

X: یعنی i و j تاثیر متقابل دارند.

O: یعنی i و j بر یكدیگر بی تاثیرند.

  1. گام سوم:

 ماتریس خودتعاملی ساختاری استخراج گردید.جداول این ماتریس ازعلامت هایی تشكیل شده است كه بیشترین تكرار را در نظرات مصاحبه شوندگان به خود اختصاص داده اند..

 در این تحقیق چون 9 نفر جداول را تکمیل نموده اند، اگر به عنوان مثال 7 نفر در گام دوم (پرسشنامه) گفته اند بعد سیاست ها و قوانین برروی اعتبارات اثرگذاراست، طبق نظر اکثریت تاثیر سیاست ها و قوانین بر روی بعد اعتبارات تایید می شود (جدول 7-4).

  1. گام چهارم:

روابط ثانویه بین ابعاد کشف گردیده است. درجمع بندی که درگام چهارم انجام می دهیم. به عنوان مثال پاسخگو درج نموده: بعد سیاست ها و قوانین براعتبارات تاثیر دارد و بعد اعتبارات بر بعد فرایندهای داخلی تاثیر دارد، ولی چون کار تکمیل پرسشنامه ذهنی است، پاسخگو در زمان تنظیم پرسشنامه تاثیر سیاست ها و قوانین بر هردو یعد دیگر را ثبت ننموده. لذا دراین گام خود محقق این موارد را اصلاح نموده است.

مثال:  الف روی ب تاثیر دارد و ب روی ج تاثیر دارد . لذا الف روی ج تاثیر دارد (جدول 8-4).

  1. گام پنجم:

ماتریس قدرت نفوذ- وابستگی ازتبدیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به یك ماتریس دوارزشی(0و 1) شكل گرفته است.

عدد یك جایگزین علامت های X و  Vو عدد صفر جایگزین علامت های A و O شود.

درصورتیكه این عمل برای تمامی سطرهای جداول  انجام شود، ستون قدرت نفوذ از جمع  سطرهای جدول حاصل می شود.. (ماتریس اثرگذاری= قدرت نفوذ )

در صورتیكه این عمل برای تمامی ستون های جداول انجام شود، ستون وابستگی ازجمع ستونی جدول حاصل می شود.. ماتریس اثرپذیری-وابستگی(جداول 9-4  و10-4).

  1. گام ششم:

روابط و سطوح ابعاد مشخص می گردد.

* برای سطح بندی باید مجموعه خروجی ها و مجموعه ورودی های استخراج شود.

*  مجموعه خروجی ها (سطرها)  - تاثیر می پذیرد.

مجموعه ورودی ها (ستون) - تاثیر می گذارند.

*سپس مجموعه مشترک (روابط دوطرفه) که در دو مجموعه ورودی و خروجی تكرار شده اند- تاثیر دو طرفه.

با انجام مكرر این روش سطوح بعدی نیز مشخص می شوند..

 اگردر این مرحله هیچ مجموعه یكسانی وجود نداشت نشان دهنده یك ناسازگاری درتعریف ارتباط میان ابعاد است كه باید با نظر مصاحبه شوندگان اصلاح گردد.

پس از مشخص شدن همه سطوح می توان الگوی ساختاری تفسیری را ارائه نمود

سطح 1 کمترین اهمیت را دارد (اثرپذیرترند) وآخرین سطح بیشترین اهمیت را دارد(اثرگذارترین)

 

6-3- جمع آوری داده ها در زمینه مورد نظر:

تصمیم به اینکه جمع آوری داده­ها خاتمه یابد به عوامل متعددی بستگی دارد مثلاً محدودیت بودجه و زمان یا اینکه مخاطبان از حوصله پاسخگویی خارج شده باشند (گال و همكاران، 1996: 114). لینکلن وگوبا چهار معیار برای یافتن زمان مناسب خاتمه دادن جمع آوری داده بیان کرده اند که عبارتند از:

تمام شدن منابع:

منابع داده­ای (نظیر مطلعین کلیدی، تحلیل اسناد) تخلیه کامل شده باشند به این معنا که مطمئن شویم با کنکاش بیشتر به اطلاعات مفید بیشتر دست نمی­یابیم.

اشباع مقوله­ها:

هنگامی­که درباره مقولاتی که داده ها را ذیل آنها کد­بندی کرده­ایم به جمع آوری داده می‌پردازیم اما نسبت به تلاشی که می­کنیم به اطلاعات مفید کمتری دست می­یابیم، آنگاه به اشباع تئوریک در آن مقوله رسیده­ایم.

ظهور الگوی مکرر:

هنگامی که محقق متوجه شود که داده ها دارای الگوی تکراری شده اند و با جمع آوری داده های بیشتر الگو تفاوتی نمی کند و به همان صورت تکرار  می­شود

دور افتادگی:

محقق در می­یابد که داده­های جدید از هسته اصلی مقوله یافته­ها، خیلی دور و پرت هستند و خودشان تشکیل مقوله قابل توجه جدیدی را نیز نمی­دهند.

7-3- جمع بندی فصل سوم:

در این فصل، روش های جمع آوری و تحلیل داده ها، مشاهده، بررسی اسناد و مدارك و مصاحبه به عنوان ابزارهای جمع آوری اطلاعات معرفی شدند. همچنین روش های تحلیل محتوا و الگوسازی ساختاری تفسیری نیز به عنوان روش های تحلیل داده ها تبیین گردیدند. در نهایت نیز شاخص های ارزیابی پژوهش معرفی شده و اقدامات پژوهشگر جهت افزایش كیفیت تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به مطالب گفته شده در فصل چهارم، ابتدا ادبیات پژوهش موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد و با استفاده از روش تحلیل محتوا، مصاحبه های صورت گرفته با فرماندهان و مدیران ناجا و اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تجزیه و تحلیل می‌گردند تا مفاهیم مورد نظر شناسایی گردند. سپس با استفاده از روش الگوسازی ساختاری تفسیری مفاهیم به دست آمده سطح بندی شده و الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد یگان های ناجا حاصل می شود.[1] Credibility  

[2] Confirmability  

[3] Dependability

[4] Transferability

[5] Woolum, Janet Mae (2010)

[6] Woolum, Janet Mae (2010)

[7] Jawhary, Diala (2011),

[8] Woolum, Janet Mae (2010)